Forretningsbetingelser

1.  Anvendelse

1.1.  Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Nordahl Web & Design og kunden uanset kundens salgs- og
leveringsbetingelser, forretningsbetingelser, ordrebekræftelse eller forretningssædvane.

2.  Aftalens indgåelse

2.1  Nordahl Web & Design bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når Nordahl Web &
Design har afsendt sin ordrebekræftelse. Nordahl Web & Design er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til
kundens kundskab, at tilbagekalde de af Nordahl Web & Design fremsendte tilbud.

3.  Kundens forpligtelser

3.1.  Kunden indestår for, at de meddelte oplysninger er korrekte.
3.2.  Kunden skal, snarest muligt efter aftaleindgåelsen, levere alt relevant materiale efter Nordahl Web & Design skøn til
brug for aftalen, og senest 14 dage efter aftaleindgåelsen. Kunden indestår for, at denne har alle rettigheder – herunder
immaterielle rettigheder – til materialet, og at materialet derved ikke krænker en tredjemands rettigheder.
3.3.  Nordahl Web & Design forbeholder sig retten til enten at udskyde leveringstidspunktet eller at fakturere kunden i
henhold til kontraktbeløbet, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt rettidigt, jf. punkt 3.2.
3.4.  Kunden giver samtykke til, at Nordahl Web & Design må anvende det udførte arbejde som reference i salgs og
marketingsøjemed, herunder samtidig at påføre kundens forretningsnavn i referencen, uanset om dette måtte være et
registreret varemærke.
3.5.  Nordahl Web & Design er berettiget til at videregive nødvendige oplysninger om kunden til officielle navnemyndigheder, herunder DK Hostmaster, mailudbyder hvis videregivelsen tjener et sagligt formål.
3.6.  Det er kundens eget ansvar at opsige eventuelle nødvendige aftaler med tredjemand, herunder aftaler med tidligere
hostingudbydere samt samarbejdspartnere.
3.7.  Nordahl Web & Design er ikke forpligtet af aftalen, såfremt den efter Nordahl Web & Designs skøn efterfølgende
viser sig for omfattende. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret, ligesom kunden ikke kan gøre krav gældende
mod Nordahl Web & Design.

4.  Priser

4.1.  Alle priser er angivet ekskl. moms.
4.2.  Der opkræves et særskilt gebyr ved udstedelse af fakturaer. Gebyret udgør kr. 199,00.
Gebyret opkræves ikke, såfremt betalingen tilmeldes PBS.
4.3.  Nordahl Web & Design er berettiget til at regulere prisen, såfremt det af kunden leverede materiale er mangelfuldt.
Nordahl Web & Design er endvidere berettiget til at regulere prisen, såfremt leveringstidspunktet efter aftale med kunden
fremrykkes.

5.  Betalingsbetingelser

5.1.  Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet 100,- pr. betalingspåmindelse
rykkergebyrer.
5.2.  Ved betalingsmisligholdelse er Nordahl Web & Design berettiget til at kræve Nordahl Web & Designs omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud, og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster. Nordahl Web & Design er samtidig berettiget til at fakturere hele aftalebeløbet uden fradrag af sparede omkostninger.
5.3.  Kunden forpligter sig at betale hele aftalens beløb ved godkendelse af produkt.

6.Leveringsbetingelser

6.1.  Medmindre parterne har aftalt en leveringsdato, sker levering senest 30 arbejdsdage efter aftaleindgåelsen. Nordahl
Web & Design har leveret sin ydelse på det tidspunkt, hvor kunden har modtaget et designudkast til hjemmesiden.
6.2.  Levering af hjemmesider sker til et testdomæne, mens levering af Facebooksider sker direkte på kundens Facebook
konti.
6.3.  Kunden kan ikke påberåbe sig forsinkelse eller mangelsbeføjelser, såfremt kunden måtte have rettelser til
designudkastet. Rettelser kan alene vedrøre det visuelle.

7.  Reklamations- og undersøgelsespligt

7.1.  Kunden er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere
over enhver mangel. Overholder kunden ikke de anførte frister, fortaber kunden retten til at gøre manglen gældende.

8.  Opsigelse

8.1.  Kunden kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en webperiodes udløb, hvilken
periode fremgår af aftalen.
8.2.  Opsiger kunden ikke rettidigt, løber aftalen automatisk i en ny periode af 12 måneder. Kunden faktureres forud 12 måneder af Nordahl Web & Design.
8.3.  Opsigelse kan kun ske skriftligt direkte til Nordahl Web & Design
8.4.  Hos Nordahl Web & Design ejer man sin egen hjemmeside. Derudover benytter Nordahl Web & Design sig af flere
professionelle temaer og plugins for at sikre at alt vores arbejde altid er korrekt opdateret. Disse professionelle
programmer betaler Nordahl Web & Design en løbende udgift for at have rettigheder til, og de vil derfor ikke blive udleveret. Kunden vil derfor være nødt til selv at købe disse programmer hvis de ønsker at flytte siden.

9.Immaterielle rettigheder

9.1.  Nordahl Web & Design ejer samtlige immaterielle rettigheder til det udviklede materiale, herunder ophavsretten til det grafiske layout af hjemmesiden og alle moduler, opsætninger og designfiler samt kildekoden. Ved kundens opsigelse kan det udviklede ikke udnyttes, videregives eller sælges uden Nordahl Web & Designs udtrykkelige og forudgående
samtykke. Nordahl Web & Design er i dette tilfælde berettiget til at kræve royalty, medmindre parterne indgår anden
aftale.

10.Særligt om Facebook virksomhedsprofiler

10.1.  Nordahl Web & Design kontakter kunden og fremviser / fremsender et udkast via link til kundens Facebookside, og
kunden skal straks meddele eventuelle rettelser, som implementeres inden 10 arbejdsdage efter meddelelsen er
fremsendt.
10.2.  Nordahl Web & Design forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af
Facebook-virksomhedsprofilen ikke er fremsendt af kunden rettidigt, jf. punkt 3.2.
10.3.  Kunden accepterer ligeledes tredjepartsbetingelser, herunder Facebook Inc. Kunden opfordres til at gennemgå
sådanne betingelser.
10.4.  Såfremt Facebook Inc. foretager tekniske eller systemmæssige ændringer i deres opsætning, der kræver redesign
af kundens Facebookside, er Nordahl Web & Design berettiget til at opkræve 2.999 kr. ekskl. moms for redesign. Nordahl
Web & Design giver kunden forudgående besked, inden redesign iværksættes.

11.  Særligt om Webhotel

11.1.  Webhotellet er defineret som driften af løsningen herunder moduler, hosting, CMS, sikkerhed, backup, og support.
Webhotellet er en serviceydelse, der omfatter en given periode 24 måneder.

12.  Ansvarsfraskrivelse

12.1.  Nordahl Web & Design kan redelegere et domæne ved aftaleindgåelse eller opsigelse af aftale om udvikling af
hjemmeside. Nordahl Web & Design kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for tab, herunder
datatab eller indirekte tab, ligesom kunden ikke kan gøre krav på, at Nordahl Web & Design skal udbedre eller rette
eventuelle fejl, som måtte opstå i denne forbindelse.
12.2.  Køber kan ikke gøre Nordahl Web & Design ansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften af det udviklede.
Nordahl Web & Design forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligeholdelse eller lignende med
driftstop til følge, uden at kunden kan gøre krav gældende.

13.  Misligholdelse

13.1.  Såfremt kunden væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er
afhjulpet inden 10 dage efter, at Nordahl Web & design har fremsendt påkrav om, at udbedre misligholdelsen,
er Nordahl Web & Design berettiget til og uden ugrundet ophold, at ophæve aftalen.

Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:

13.2.1.  Kundens manglende betaling,
13.2.2.  Kunden ikke er tilgængelig under udviklingsforløbet,
13.2.3.  Øvrige hindringer, som kan tilregnes kunden og som forhindrer Nordahl Web & Design i at opfylde aftalen.
13.3.  Dersom kunden væsentlig misligholder nærværende betingelser, er Nordahl Web & Design, foruden at hæve
aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt. For løbende ydelser med en
bindingsperiode indebærer dette, at Nordahl Web & Design er berettiget til at fakturere for hele produktets pris, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

14.  Force majeure

14.1.  Nordahl Web & Design er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Nordahl Web & Designs forpligtelser,
såfremt Nordahl Web & Design kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Nordahl Web & Designs kontrol så
som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra
underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.
14.2.  I så fald er Nordahl Web & Design berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så
snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Nordahl Web & Design forinden har
hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

15.Lovvalg og værneting

15.1.  Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved retslig forløb.